7 ноември, 2023
½ идеална част от Поземлен имот, парцел – 000905, с кад. идентификаор 70370.2.905, с площ от 22.700 дка, представляващ пацище, мера. Категория на земята X /десета/. Имотът се намира в село Сухострел, м. ‘Градището’, община Симитли. Село Сухострел е високопланинско село, разположено близо до границата с Република Северна Македония. Районът не е обременен от замърсители....
Вижте повече