16 май, 2024
½ ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот, находящ се в с.Полковник Дяково, общ.Крушари, обл.Добрич, представляващ Поземлен имот – ДВОРНО МЯСТО с площ по документи от 1250кв.м. (хиляда двеста и петдесет квадратни метра), пл.№312, парцел: XIX (деветнадесети) в кварт.: 25 (двадесет и пети), предварителна партида №4446 Насрочената публична продан е изп. дело №...
Вижте повече
16 май, 2024
½ ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот, находящ се в с.Полковник Дяково, общ.Крушари, обл.Добрич. представляващ – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – дворно място с площ по документи 2600кв.м. (две хиляди и шестстотин квадратни метра), за който са отредени парцели: парцел XVII (седемнадесет), имот с пл.№311 (триста и единадесет), на площ от 1260кв.м. (хиляда двеста...
Вижте повече