нива, с. Плачидол, съдебна
21 май, 2024
½ (една втора) идеална част от НИВА представляваща недвижим имот, находящ се в село Плачидол, община Добричка, област Добрич, с с площ 3,333 дка /три декара триста тридесет и три квадратни метра/, с идентификатор 56695.43.12 по кадстралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-225/17.08.2017г./17.08.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план:...
Вижте повече