26 юни, 2024
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен номер 183 (сто осемдесет и три) в квартал 45 (четиридесет и пети) по плана на с. Литаково, община Ботевград, Софийска област, с площ от 283 (двеста осемдесет и три) кв. м., при съседи, съгласно скица: улица, имот пл. № 185, имот пл. № 184 и имот пл. № 182, за който имот...
Вижте повече