1 юли, 2024
ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА със застроена площ от 67 кв.м. /шестдесет и седем квадратни метра/, идентификатор 77390.501.33.1 /седем, седем, три, девет, нула, точка, пет, нула, едно, точка,три, три, точка, едно/, брой етажи 1 /един/ . – 1/8 ид. ч. (една осма идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване Ниско застрояване с площ...
Вижте повече