12 юни, 2024
Недвижим имот, представляващ Незастроено дворно място с площ от 1890 кв.м./хиляда осемстотин и деветдесет квадратни метра/, съставляващо парцел II/втори/ находящо се в с. Дряновец, общ. Добричка, обл. Добрич с пл. № 17/седемнадесети/, в кв. 3/трети/ по плана на селото, при граници на имота: от двете страни улици, I-17, VI-18 и III-18. От 17.06.2024 г. до...
Вижте повече