6 февруари, 2023
42,40% ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.523.1888 ,разположен в град Пловдив, ул. Славянска 47, с предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план 1888 , квартал 481 по плана на Трета градска част, парцел III-1888 с площ на имота по кадастрална карта 247 кв.м.,...
Вижте повече