7 юни, 2024
Поземлен имот с кадастрален идентификатор 02302.170.226, с площ от 6 866 кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за складов обект, ведно с построения в имота ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА, включващ: сграда с идентификатор 02302.170.226.2, със застроена площ от 88 кв.м, двуетажна производствена сграда с идентификатор 02302.170.226.3, със застроена площ...
Вижте повече