16 май, 2024
1/5 (една пета) идеална част от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, находяща се в село Орляк, община Тервел, област Добрич, представляваща поземлен имот с площ от 5626 кв.м. /пет хиляди шестстотин двадесет и шест квадратни метра/, с идентификатор 53953.33.109 /пет, три, девет, пет, три, точка , три, три, точка, едно, нула, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри...
Вижте повече