Съдебна дирекция
10 април, 2024
Къща с двор, представляващи: Дворно място с площ 1 020,00 (хиляда и двеста) квадратни метра, съставляващо УПИ II – 406 (втори за четиристотин и шест) квартал 16 (шестнадесет) по плана на село Преселка, община Нови пазар, област Шумен, при граници: от две страни улици, УПИ I – 407, УПИ III – 404, 405, заедно с...
Вижте повече