Съдебна дирекция
10 април, 2024
½/една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 5861 кв.м. с идентификатор 55186.21.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Паисиево, общ. Дулово, одобрени със Заповед РД-18-972/18.04.2018г на ИД на АГКК, с адрес на позмеления имот: местност ЮКЛИ ЕКИНЛИК , трайно предназначение на територията: земеделска, категория...
Вижте повече