нива, с. Дебрене, съдебна
21 май, 2024
1/6 ид. ч. (една шеста идеална част) от недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 16000 кв.м. (шестнадесет хиляди квадратни метра) , трета категория, находящ се в землището на село Дебрене, местност “МЕШЕЛИКА”, община Добричка, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №20359.15.20 (две, нула, три, пет, девет, точка, едно, пет,...
Вижте повече
нива, с. Плачидол, съдебна
21 май, 2024
½ (една втора) идеална част от НИВА представляваща недвижим имот, находящ се в село Плачидол, община Добричка, област Добрич, с с площ 3,333 дка /три декара триста тридесет и три квадратни метра/, с идентификатор 56695.43.12 по кадстралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-225/17.08.2017г./17.08.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план:...
Вижте повече