Склад, Ловеч, Колект БГ
21 юни, 2024
СКЛАД с площ от 174 кв.м., с кад. идентификатор 43952.506.375.5.1, ведно с прилежащото МАЗЕ към склада със застроена площ 120 кв.м. и заедно със съответните ид. ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43952.506.375, с адрес на имота: гр. Ловеч, ул. ‘Търговска’ 70, ет.1, сграда...
Вижте повече