8 ноември, 2023
Поземлен имот с идентификатор 12259.244.18, гр. Враца, общ. Враца, Адрес на поземления имот: местност ЛИЛЯШКА МОГИЛА, с площ от 4700 /четири хиляди и седемстотин кв.м./. Трайно предназначение на територията: Горска. Начин на трайно ползване: Широколистна гора. Отдел/подотдел: 383/ ю. Вид на гората/ вид на подотдела: Превръщане/ издънково насаждение. Имотът ще бъде предмет на публична продан...
Вижте повече
8 ноември, 2023
Поземлен имот с идентификатор 12259.244.31, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с площ от 1300 кв.м. Трайно предназначение на територията: Горска. Начин на трайно ползване: Широколистна гора. Отдел/подотдел; 383/61. Вид на гората/вид на подотдела: Превръщане/ издънково насаждение. Имотът ще бъде предмет на публична продан с начална цена 880 лв., по ИД 20197220400238, по описа на...
Вижте повече