1 юли, 2024
Поземлен имот с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, в местността Лозя под гората , с площ от 626 /шестстотин двадесет и шест/ кв.м., представляваща имот с идентификатор 35064.125.37/три, пет, нула, шест, четири, точка, едно, две, пет, точка, три, седем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каварна, общ.Каварна, при граници и съседи поземлени имоти с...
Вижте повече