нива, с. Дебрене, съдебна
21 май, 2024
1/6 ид. ч. (една шеста идеална част) от недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 16000 кв.м. (шестнадесет хиляди квадратни метра) , трета категория, находящ се в землището на село Дебрене, местност “МЕШЕЛИКА”, община Добричка, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №20359.15.20 (две, нула, три, пет, девет, точка, едно, пет,...
Вижте повече
нива, с. Плачидол, съдебна
21 май, 2024
½ (една втора) идеална част от НИВА представляваща недвижим имот, находящ се в село Плачидол, община Добричка, област Добрич, с с площ 3,333 дка /три декара триста тридесет и три квадратни метра/, с идентификатор 56695.43.12 по кадстралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-225/17.08.2017г./17.08.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план:...
Вижте повече
21 май, 2024
Продава ПИ с идентификатор 87374.43.67, с площ от 3 902 кв. м., находящ се в гр. Ямбол, м. Аеците, нива 3-та категория. Имотът е с правилна форма и лице 45 м. на асфалтов път гр. Ямбол-с. Роза. Ще се продава на публична продан от 11.06.24 г. до 11.07.24 г. от ЧСИ Ирина Христова по изп....
Вижте повече
16 май, 2024
1/5 (една пета) идеална част от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, находяща се в село Орляк, община Тервел, област Добрич, представляваща поземлен имот с площ от 5626 кв.м. /пет хиляди шестстотин двадесет и шест квадратни метра/, с идентификатор 53953.33.109 /пет, три, девет, пет, три, точка , три, три, точка, едно, нула, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри...
Вижте повече
Лозе 499 кв.м., полк. Дяково, съдебна
16 май, 2024
½ ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот, находящ се в землището на с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл.Добрич, представляващ поземлен имот с идентификатор №57234.21.133 (пет, седем, две, три, четири, точка, две, едно, точка, едно, три, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД18-525/02.08.2019г./02.08.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, площ:...
Вижте повече
16 май, 2024
Продава се ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51584.122.30 (пет едно пет осем четири точка едно две две точка три нула), находящ се в село Николаевка, община Суворово, област Варна, местност „МАЛКАЯ“, с площ от 1000кв.м. (хиляда квадратни метра), представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: Ливада, трета категория на земята. При граници и съседи на...
Вижте повече
Земеделска земя
9 май, 2024
Продават се поземлени имоти 32 бр. с обща площ от 22,199 дка, находящи се в местност БЕКЧИ ТЕПЕ, в землището на село Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна. Имоти с идент. от 14653.135.129 до 14653.135.139 и 14653.135.108 се продават в цялост. Имоти с идент. от 14653.135.109 до 14653.135.127 и идент. 14653.134.15 се продават в идеални...
Вижте повече
Съдебна дирекция
10 април, 2024
½/една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 5861 кв.м. с идентификатор 55186.21.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Паисиево, общ. Дулово, одобрени със Заповед РД-18-972/18.04.2018г на ИД на АГКК, с адрес на позмеления имот: местност ЮКЛИ ЕКИНЛИК , трайно предназначение на територията: земеделска, категория...
Вижте повече
Съдебна дирекция
10 април, 2024
4.006 дка. /четири точка нула нула шест декара/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21988.128.68 /две едно девет осем осем точка едно две осем точка шест осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-940/18.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Долище, Община Аксаково, Област Варна, местност...
Вижте повече