16 май, 2024
½ ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот, находящ се в с.Полковник Дяково, общ.Крушари, обл.Добрич, представляващ Поземлен имот – ДВОРНО МЯСТО с площ по документи от 1250кв.м. (хиляда двеста и петдесет квадратни метра), пл.№312, парцел: XIX (деветнадесети) в кварт.: 25 (двадесет и пети), предварителна партида №4446 Насрочената публична продан е изп. дело №...
Вижте повече
16 май, 2024
½ ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот, находящ се в с.Полковник Дяково, общ.Крушари, обл.Добрич. представляващ – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – дворно място с площ по документи 2600кв.м. (две хиляди и шестстотин квадратни метра), за който са отредени парцели: парцел XVII (седемнадесет), имот с пл.№311 (триста и единадесет), на площ от 1260кв.м. (хиляда двеста...
Вижте повече
УПИ с. Полк. Минково, Съдебна
16 май, 2024
Продава се ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО с площ от 1140 кв.м. представляващ имот №572 , в квартал 78 за който е отреден УПИ I-изолационна зеленина, по плана на село Полковник Минково, община Добричка, област Добрич, при съседи: от двете страни улица, УПИ I-изолационна зеленина. Имотът е с лице на асфалтирана улица, ограден с метална...
Вижте повече