17 юни, 2022
Продава се производствена база, съставена от следните имоти: Поземлен имот с идентификатор 56126.601.3682,с площ от 4 424 кв.м., начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, стар номер 3682, квартал 310, парцел IX,заедно с построените в него Фабрика за арматура, мрежи и носачи: промишлена сграда с идентификатор 56126.601.3682.1, със застроена площ от...
Вижте повече