Склад, Ловеч, Колект БГ
21 юни, 2024
СКЛАД с площ от 174 кв.м., с кад. идентификатор 43952.506.375.5.1, ведно с прилежащото МАЗЕ към склада със застроена площ 120 кв.м. и заедно със съответните ид. ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43952.506.375, с адрес на имота: гр. Ловеч, ул. ‘Търговска’ 70, ет.1, сграда...
Вижте повече
7 юни, 2024
Поземлен имот с кадастрален идентификатор 02302.170.226, с площ от 6 866 кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за складов обект, ведно с построения в имота ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА, включващ: сграда с идентификатор 02302.170.226.2, със застроена площ от 88 кв.м, двуетажна производствена сграда с идентификатор 02302.170.226.3, със застроена площ...
Вижте повече
23 февруари, 2023
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXI – 2005 в квартал 238 по плана на гр. Горна Оряховица ИПЗ, с площ от 2 101 кв.м., заедно с построената в имота ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ПОСТРОЙКА, в груб строеж, със застроена площ 700 кв.м. на етаж Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 461 от 2019 г., по описа...
Вижте повече