Дворно място, с. Пчеларово, Съдебна
13 юни, 2024
Недвижим имот, находящ се в село Пчеларово, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, представляващ: Дворно място с площ от 1070кв.м. представляващо парцел УПИ X-211 в квартал 63 по подробния устройствен план на селото, при съседи: имот XI-211, V-211, VII-212, VIII-212, IX-212 и улица. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ИМОТА:   4000 лева (четири хиляди лева) Имотът ще бъде предмет...
Вижте повече
12 юни, 2024
Недвижим имот, представляващ Незастроено дворно място с площ от 1890 кв.м./хиляда осемстотин и деветдесет квадратни метра/, съставляващо парцел II/втори/ находящо се в с. Дряновец, общ. Добричка, обл. Добрич с пл. № 17/седемнадесети/, в кв. 3/трети/ по плана на селото, при граници на имота: от двете страни улици, I-17, VI-18 и III-18. От 17.06.2024 г. до...
Вижте повече
7 юни, 2024
НЕДВИЖИМ ИМОТ от 860.00 кв.м. /осемстотин и шестдесет/ квадратни метра, включени в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XI-145 /единадесет – сто четиридесет и пет/, целият с площ от 985.00 /деветстотин осемдесет и пет/ квадратни метра, попадащ в квартал 36 /тридесет и шест/ по сега действащия кадастрален и регулационен план на село Тръстиково, Община Варна, Област Варна,...
Вижте повече
16 май, 2024
½ ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот, находящ се в с.Полковник Дяково, общ.Крушари, обл.Добрич, представляващ Поземлен имот – ДВОРНО МЯСТО с площ по документи от 1250кв.м. (хиляда двеста и петдесет квадратни метра), пл.№312, парцел: XIX (деветнадесети) в кварт.: 25 (двадесет и пети), предварителна партида №4446 Насрочената публична продан е изп. дело №...
Вижте повече
16 май, 2024
½ ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот, находящ се в с.Полковник Дяково, общ.Крушари, обл.Добрич. представляващ – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – дворно място с площ по документи 2600кв.м. (две хиляди и шестстотин квадратни метра), за който са отредени парцели: парцел XVII (седемнадесет), имот с пл.№311 (триста и единадесет), на площ от 1260кв.м. (хиляда двеста...
Вижте повече
УПИ с. Полк. Минково, Съдебна
16 май, 2024
Продава се ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО с площ от 1140 кв.м. представляващ имот №572 , в квартал 78 за който е отреден УПИ I-изолационна зеленина, по плана на село Полковник Минково, община Добричка, област Добрич, при съседи: от двете страни улица, УПИ I-изолационна зеленина. Имотът е с лице на асфалтирана улица, ограден с метална...
Вижте повече
8 ноември, 2023
Поземлен имот с идентификатор 12259.244.31, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с площ от 1300 кв.м. Трайно предназначение на територията: Горска. Начин на трайно ползване: Широколистна гора. Отдел/подотдел; 383/61. Вид на гората/вид на подотдела: Превръщане/ издънково насаждение. Имотът ще бъде предмет на публична продан с начална цена 880 лв., по ИД 20197220400238, по описа на...
Вижте повече
7 ноември, 2023
Поземлен имот – Залесена територия, с площ от 6121 кв.м, с кад. идентификатор 48060.439.4, представляващ широколистна гора, находящ се в землището на село Микре, местност ‘Оряхов трап’. Имотът ще бъде предмет на публична проддан по ИД 649 от 2020 г. по описа на ЧСИ Велислав Петров, тел.: 068 699 460.
Вижте повече
7 ноември, 2023
Поземлен имот – Залесена територия, с площ от 5 424 кв.м, с кад. идентификатор 48060.443.8, начин на трайно ползване – Иглолистна гора, находящ се в землището на село Микре, местност ‘Страната’. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 649 от 2020 г., по описа на ЧСИ Велислав Петров, тел.: 068 699 460.
Вижте повече