8 ноември, 2023
Поземлен имот с идентификатор 12259.244.18, гр. Враца, общ. Враца, Адрес на поземления имот: местност ЛИЛЯШКА МОГИЛА, с площ от 4700 /четири хиляди и седемстотин кв.м./. Трайно предназначение на територията: Горска. Начин на трайно ползване: Широколистна гора. Отдел/подотдел: 383/ ю. Вид на гората/ вид на подотдела: Превръщане/ издънково насаждение. Имотът ще бъде предмет на публична продан...
Вижте повече
8 ноември, 2023
Поземлен имот с идентификатор 12259.244.31, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с площ от 1300 кв.м. Трайно предназначение на територията: Горска. Начин на трайно ползване: Широколистна гора. Отдел/подотдел; 383/61. Вид на гората/вид на подотдела: Превръщане/ издънково насаждение. Имотът ще бъде предмет на публична продан с начална цена 880 лв., по ИД 20197220400238, по описа на...
Вижте повече
7 ноември, 2023
Поземлен имот – Залесена територия, с площ от 6121 кв.м, с кад. идентификатор 48060.439.4, представляващ широколистна гора, находящ се в землището на село Микре, местност ‘Оряхов трап’. Имотът ще бъде предмет на публична проддан по ИД 649 от 2020 г. по описа на ЧСИ Велислав Петров, тел.: 068 699 460.
Вижте повече
7 ноември, 2023
Поземлен имот – Залесена територия, с площ от 5 424 кв.м, с кад. идентификатор 48060.443.8, начин на трайно ползване – Иглолистна гора, находящ се в землището на село Микре, местност ‘Страната’. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 649 от 2020 г., по описа на ЧСИ Велислав Петров, тел.: 068 699 460.
Вижте повече
7 ноември, 2023
Поземлен имот на магистрала Струма, с площ от 2 584 кв. м., кадастрален номер 55871.35.15, находящ се в гр. Перник, общ. Перник, в землището на кв. Църква, в местност Ръсин Егрек, заедно с правото на строеж върху поземления имот. Вид територия: Урбанизирана, Предназначение: За търговски обект, комплекс. Локация: https://maps.app.goo.gl/969Fde3BJiYPB5D37 Имотът ще бъде предмет на публична...
Вижте повече
12 октомври, 2023
Поземлен имот с идентификатор 48266.388.48, с площ по док. – 5.500 дка, местност ЛИПАКА, стар номер 388048, обл. ВИДИН, общ. ГРАМАДА, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в с. Милчина лъка. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 9/2017 г.,по описа на ЧСИ Виолета Томова, тел. 094 623399.
Вижте повече
14 февруари, 2023
Поземлен имот с площ от 6.200 дка, с кад.идент. 70370.2.649, представляващ пацище, мера. Категория на земята X /десета/. Имотът се намира в село Сухострел, м. ‘КИСЕЛНИ ВАЛОГ’, община Симитли. Село Сухострел е високопланинско село, разположено близо до границата с Република Северна Македония. Районът не е обременен от замърсители. Имотът ще бъде предмет на публична продан...
Вижте повече
25 май, 2022
Продава се УПИ, в с. Згориград,общ.Враца. Имотът е предмет на публична продан по изпълнително дело No 195 от 2021 г. при ЧСИ Иванка Цонкова. Продаваме и съседния парцел с площ 820кв.м.
Вижте повече