Нива, с. Църква, Съдебна
4 юни, 2024
НИВА с площ от 4000 кв.м., пета категория, находящ се в землището на село Църква, местност “КОРУ ТЕПЕ”, община Балчик, област Добрич. Поземленият имот е разположен на почти равен терен, с малка денивелация. Поземленият имот е с правилна правоъгълна форма, издължен в посока запад/изток, среден за масива с достъп по полски път от запад, граничи...
Вижте повече
нива, с. Дебрене, съдебна
21 май, 2024
1/6 ид. ч. (една шеста идеална част) от недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 16000 кв.м. (шестнадесет хиляди квадратни метра) , трета категория, находящ се в землището на село Дебрене, местност “МЕШЕЛИКА”, община Добричка, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №20359.15.20 (две, нула, три, пет, девет, точка, едно, пет,...
Вижте повече
нива, с. Плачидол, съдебна
21 май, 2024
½ (една втора) идеална част от НИВА представляваща недвижим имот, находящ се в село Плачидол, община Добричка, област Добрич, с с площ 3,333 дка /три декара триста тридесет и три квадратни метра/, с идентификатор 56695.43.12 по кадстралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-225/17.08.2017г./17.08.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план:...
Вижте повече
21 май, 2024
Продава ПИ с идентификатор 87374.43.67, с площ от 3 902 кв. м., находящ се в гр. Ямбол, м. Аеците, нива 3-та категория. Имотът е с правилна форма и лице 45 м. на асфалтов път гр. Ямбол-с. Роза. Ще се продава на публична продан от 11.06.24 г. до 11.07.24 г. от ЧСИ Ирина Христова по изп....
Вижте повече