Лозе 499 кв.м., полк. Дяково, съдебна
16 май, 2024
½ ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот, находящ се в землището на с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл.Добрич, представляващ поземлен имот с идентификатор №57234.21.133 (пет, седем, две, три, четири, точка, две, едно, точка, едно, три, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД18-525/02.08.2019г./02.08.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, площ:...
Вижте повече