1 юли, 2024
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51584.122.30 (пет едно пет осем четири точка едно две две точка три нула), находящ се в село Николаевка, община Суворово, област Варна, местност „МАЛКАЯ“, с площ от 1000кв.м. (хиляда квадратни метра), представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: Ливада, трета категория на земята. При граници и съседи на поземления имот:...
Вижте повече