26 януари, 2023
Предлагаме за проджаба втори жилищен етаж от двуетажна къща с площ 80 кв.м. с кад.идент. 56126.603.1973.2.2, цялото таванско помещение и 1/4 идеална част от УПИ IX-1793, целия с площ от 736 кв.м.,ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се в град Петрич, ул. ‘Атанас...
Вижте повече